Доц. Киров завършва висше образование в Медицински университет- Варна  през 1993 година. Придобива специалност по хирургия през 1998 г.. Работи последователно във Втора хирургична клиника на ОРКБ - Варна, Катедрата по обща и оперативна  хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“- Варна и Отделението по  хирургия в областта на онкологичните заболявания към СБАЛОЗ „Д-р М. Марков" - Варна.  От м. Март 2019 г. е част от екипа на Онкохирургичното отделение на "Комплексен онкологичен център - Шумен", като от м. Юни 2020 г. е началник на отделението.
  В следдипломната си квалификация  е завършил следните курсове и обучения  в  областта на хирургията:
 •    Жлъчночернодробна и трансплантационна хирургия / 2000- 2001 г. Израел /
 •    Трансплантация на бъбрек и панкреас / 2002 г. САЩ /
 •    Диагностична и оперативна лапароскопия в хирургията / 2009 г. МУ – Плевен / 
 •    Употреба на механични съшиватели в хирургията / 2009 г. САЩ /
 •    Абдоминална ехография / 2010 г. МУ – Варна /
 •    Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия  / 2010 г. МУ – Плевен /
 •    Отворени и лапароскопски операции при хернии / 2017 г. – Гърция /
 През 2015 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор"  на тема:  "Оптимизиране на резултатите при конвенционални и лапароскопски колоректални резекции". През 2017 г. му е присъдена академичната длъжност  "Доцент".  Автор и съавтор е на  публикации в областта на хирургията, онкологията, гастроентерологията и колопроктологията  в български и чуждестранни специализирани списания ( Journal of Hepatology и Surgical Science ). През 2017 г. издава монографията - "Колоректални преканцерози".  През 2021 г. публикува хабилитационен труд - монография - "Инсуфициенция на колоректалната анастомоза: превенция, последствия и лечение". Член е на Българския лекарски съюз, Българското хирургическо дружество и Международната медицинска асоциация -"България".        
   Доц. Киров използва съвременни , доказали се в практиката  оперативни методи при извършването на:
      лапароскопски / безкръвни / операции на:
  •  жлъчен мехур
  •  яйчникови кисти
  •  апендикс
  •  дебело черво
  •  чернодробни кисти


      конвенционална хирургия :
 •  доброкачествени и злокачествени заболявания на стомах,тънки и дебели черва
 •  резекции на правото черво, сфинктеросъхраняващи и запазващи  тазовата инервация интервенции , като профилактика на половите   следоперативни нарушения
 •  лечение на локално авансирали тумори на ректум , яйчници, ендометриум, шийка на  матката, когато се налагат   комбинирани  резекции и тазови   екзентерации 
 •  хемороиди /класически и безкръвен метод/,фистули и фисури
 •  хернии /ингвинални , феморални , следоперативни , вентрални/
 •  чернодробни резекции
 •  лечение на повърхностни , мекотъканни тумори
 •  ретроперитонеални тумори    

                                                                                      GSM: 0889652084                                                                 

                                                                               запазване  час за преглед:
                                                                             Варна  -  телефон: 052/ 600126

                                                                             Шумен -  телефон: 054/ 800147